Stichting GraceRev Amsterdam

RSIN/fiscaal nummer

858467513

 

Contactgegevens

IJsselsteinlaan 14-1

3525 EX Utrecht

 

06-52829066

info@stichtinggracerevamsterdam.nl

Stichting GraceRev Amsterdam is in het leven geroepen om steun te geven aan initiatieven in en om Amsterdam die het christelijk geloof en de boodschap van genade op een eigentijdse manier te communiceren en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling, missie en beleid

Doelstellingen

 

1. Het financieel ondersteunen van initiatieven in en om Amsterdam die het christelijk geloof en de boodschap van genade op een eigentijdse manier communiceren;

2. Het financieel ondersteunen van personen in en om Amsterdam die het christelijk geloof en de boodschap van genade op een eigentijdse manier communiceren.

 

Missie

 

Het communiceren van het christelijk geloof en de boodschap van genade in de Nederlandse samenleving, met de focus op Amsterdam.

 

Beleid

 

Het beleidsplan is op te vragen via de contactgegevens.

Bestuur

 

Bestuurssamenstelling

Stichting Gracerevamsterdam is samengesteld uit de volgende personen:

- de heer A.L.F. Dost (voorzitter)

- de heer R.M. Saridin (secretaris)

- de heer A. van Deursen (penningmeester)

 

Activiteiten

Verslag activiteiten volgt.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en declareren geen onkosten voor hun werkzaamheden.

 

Activiteiten

Verslag activiteiten volgt.

 

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording volgt.

Financiën

 

Om haar missie en doelstellingen te verwezenlijken werft de stichting donateurs. Donateurs kunnen middels een eenmalige of periodieke gift bijdragen aan de missie en doelstellingen van de stichting.

 

Het vermogen van stichting wordt beheerd door het stichtingsbestuur, dat bestaat uit drie personen (zie bestuur).

 

Het vermogen van stichting wordt besteed aan het ondersteunen van diverse initiatieven en personen in en om Amsterdam. Zij legt van de besteding van de middelen verantwoording af in de publicatie van de jaarrekening.

Financiële verantwoording

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. De inkomsten van de stichting bestaan volledig uit giften.

 

Het opbouwen van vermogen staat niet centraal bij de stichting. Middelen worden aangewend voor de doelen van de stichting. Voor de realisatie van plannen op de middellange termijn worden bestemmingsreserves opgebouwd.

 

Jaarlijks zal door het bestuur een begroting opgesteld worden van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting wordt samen met het jaarverslag van het voorgaande jaar vastgesteld door het bestuur. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Giften en donaties

 

KvK

70807396

 

ANBI

858467513

 

IBAN

NL29INGB0008383208 t.n.v. Stichting GraceRev Amsterdam